LICENSVILLKOR

Definitioner

Leverantören100 Procent Media AB. Org.nr. 556568-1524.
ModulenModulen som villkoren avser.
BeställarenOrganisationen som har beställt eller installerat modulen.
AnvändarenAnvändare av modulen.
AnvändarvillkorAnvändarvillkoren som finns på den här sidan.
TredjepartsleverantörLeverantör av tjänster som ingår i Modulen men som inte är framtagna av Leverantören.
TredjepartstjänstTjänst som ingår i modulen som är framtagen av tredjepartsleverantör.
SystemetSitevision
SystemleverantörenSitevision AB, org.nr. 556624-7747.

Användarvillkor

Det finns ett avtal mellan Leverantören och Användaren som reglerar användningen av Modulen. Detta avtal kompletterar de befintliga villkoren mellan Beställaren och Systemleverantören. Leverantören kan behöva spara grundläggande uppgifter om Beställaren, inklusive namn och e-post, för att kunna informera om viktiga ändringar i Modulen eller dess villkor.

Betalning

Om en Modul har en pågående kostnad så måste Beställaren göra regelbundna betalningar så länge Modulen används. En testperiod kan erbjudas där Beställaren kan testa Modulen utan kostnad under en begränsad tid.

Användning av modulen

Beställaren måste använda Modulen på det sätt som beskrivs på Modulens hjälpsidor eller enligt Leverantörens instruktioner, och endast i det syfte som Modulen är avsedd för. Beställaren har också ansvar för att se till att Användaren också använder Modulen på samma sätt som beskrivs här.

Leverantörens skyldighet

Vi strävar efter att konstant tillhandahålla och underhålla Modulen med högsta möjliga stabilitet. Men, Modulen tillhandahålls i befintligt skick utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Leverantören är inte ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av att Modulen inte kan användas. Leverantören har rätt att uppdatera, revidera eller avbryta tillhandahållandet av Modulen, antingen tillfälligt eller permanent. Leverantören ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkas till eller från Modulen.

Uppdatering av modulen

Leverantören åtar sig att åtgärda buggar i Modulen genom att tillhandahålla uppdaterade versioner av Modulen. Dessa uppdateringar levereras automatiskt via Systemet och tjänsten Marketplace, som tillhandahålls av Systemleverantören. För att uppdateringar ska kunna ske får Beställaren inte manuellt ändra den aktiva versionen av Modulen eller välja att inte tillåta uppdateringar. Uppdateringar av Modulen görs inte på något annat sätt. Leveransen av uppdateringarna är beroende av att Systemet fungerar som det ska för att Leverantören ska kunna genomföra uppdateringar av Modulen.

Ansvarsfrihet gällande ändringar i Systemet

Utvecklingen av Modulen följer riktlinjer från Systemleverantören. Leverantören ansvarar inte för eventuella fel som uppstår på grund av fel eller ändringar i Systemet som ligger utanför Leverantörens kontroll. Leverantören förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra funktionaliteten i Modulen om grundläggande ändringar i Systemet kräver det. Leverantören tar inget ansvar för fel som uppstår om Modulen används på ett sätt som inte överensstämmer med vad som beskrivs i Användning av Modulen. Leverantören tar inte heller ansvar för eventuella personuppgifter som lagras i Modulen av Beställaren eller Användaren.

Ansvarsfrihet gällande Tredjepartstjänster

Om Modulen är beroende av tjänster från tredjeparter, såsom API:er och nätverkstjänster, gäller villkoren som tredjepartsleverantören tillhandahåller. Detta utgör ett avtalsförhållande mellan tredjepartsleverantören och Beställaren, och Leverantören ansvarar inte för drift eller säkerhet avseende några tredjepartstjänster. Dessutom tar Leverantören inte ansvar för den del av Modulen som är beroende av tredjepartstjänsten, och förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra funktionaliteten i Modulen om grundläggande förändringar i tredjepartstjänsten kräver det.

Ansvarsfrihet gällande vissa versioner av webbläsare

Leverantören har ansvaret att Modulen fungerar korrekt i de webbläsare som används av en stor andel av användarna. Om det krävs grundläggande förändringar i nya versioner av dessa webbläsare, förbehåller sig Leverantören rätten att ta bort eller ändra på Modulens funktionalitet.

Rätt till support

Om hjälpsidorna för Modulen inte är tillräckliga, kan Beställaren erhålla support från Leverantören genom e-post eller telefon som finns tillgängliga på Leverantörens webbplats.

Äganderätt

Modulen, dess källkod och alla försäljningsrättigheter ägs av Leverantören. Beställaren har rätt att använda Modulen på den webbplats där den har installerats utan begränsningar under hela Modulens livslängd, förutsatt att inget avtal om uppsägning föreligger.

Uppsägning

Avtalet är giltigt tills det sägs upp av Beställaren eller Leverantören med en uppsägningstid på tre (3) månader. Båda parter har rätt att säga upp avtalet omedelbart om den andra parten bryter mot någon av avtalsvillkoren och inte rättar till överträdelsen inom 14 dagar efter skriftligt meddelande. Dessutom kan avtalet sägas upp omedelbart om motparten går i konkurs, inleder sammansättningsförfaranden eller omorganisation av företaget, eller anses vara insolvent av någon annan anledning.

Leverantören har också rätt att säga upp avtalet omedelbart om Beställaren bryter mot lagar, förordningar eller domstolsbeslut i sin användning av Modulen, utöver andra rättigheter och rättsmedel. Leverantören kan också säga upp Beställarens nyttjanderätt till Modulen om betalning inte sker i enlighet med de betalningsvillkor som anges i avtalet.

Support

För våra kunder så har vår supportavdelning öppet mellan 8.30 – 16.30 under vardagarna. Du kan ringa, maila eller helt enkelt fylla i formuläret nedan, så går ditt ärende in i vårat ticketsystem.

Vi återkommer till dig så fort som möjligt.

Ring oss

026 - 25 55 00

Supportportal

Gå till vår supportportal

Fjärrsupport

Hämta TeamViewer

Den här sidan använder cookies för att säkra att du får den bästa upplevelsen.